Kurs, grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 50%
11 november 2024 - 19 januari 2025
Kod för kursen: MA127A

Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla förståelse för de grundläggande principerna av kroppsrörelse i planet och rymden och att lära sig grunderna om mängdlära, talteori och matematisk beskrivning om förflyttning, rotation samt spegling av objekt.

Denna kursen ges som del av program:

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

- mängdlära
- talteori (delbarhet, Diofantisk ekvation, kongruens)
- summor (aritmetisk, geometrisk summa)
- induktion och rekursion
- plangeometri (rät linje, triangel, cirkel, ellips, parabol)
- vektorer
- linjer och plan
- matriser
- avbildningar

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se