Kurs, grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 100%
16 december 2024 - 19 januari 2025
Kod för kursen: MV211A

Om kursen

Kursen syftar till att den studerande ska orientera sig och få grundläggande färdigheter i miljövetenskapens akademiska genrer, skrivtraditioner och olika ämneskulturer inklusive dessa vetenskapsteoretiska perspektiv. Kursen syftar även till att den studerande utvecklar ett reflekterande förhållningssätt till miljövetenskapliga texter och till sitt eget lärande.

Vidare syftar kursen till att ge studenten möjligheter att förbättra sin läsförmåga avseende miljövetenskapliga texter och utveckla sitt akademiska skrivande.

Denna kurs ges inom kurspaket:

Kursinnehåll

Kursens introducerar vetenskapligt skrivande och läsande för olika akademiska genrer samt ämneskulturer inom miljövetenskap, bibliotekskunskap och informationssökning, källkritik samt muntlig och skriftlig presentation. Fokus ligger på att läsa, skriva och analysera miljövetenskapliga texter i kombination med en orientering kring grundläggande centrala vetenskapsteoretiska perspektiv inom det miljövetenskapliga fältet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 och Engelska 6.

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

USstudent@mau.se