Om kursen

NO-teknik och lärande årskurs 1 – 6 (16-30hp)

I denna kurs fördjupar du dina kunskaper inom NO, teknik och lärande!

Med utgångspunkt i kroppen samt vardagliga och samhälleliga företeelser, identifierar vi och förklarar naturvetenskapen och tekniken! Genomgående utgör materia och energi den röda tråden i kursen.

Kursen innebär även fördjupning inom ämnesdidaktik och bedömning i naturvetenskap och teknik.

Antal träffar: ca 8 eftermiddagar/kvällar.Du som har en lärarexamen och avser att använda kursen för utökad behörighet i din lärarlegitimation läs här:Kursen vänder sig till lärare i en eller flera av årskurserna 1-6. Observera att behörighet att undervisa i ett ämne efter en kompletterande utbildning, utöver utbildningens omfattning, även beror på vilka årskurser en lärares examen är avsedd för . Läs mer nedan under respektive rubrik där det också hänvisas till information om bestämmelser för lärarlegitimation för respektive årskurser i grundskolan.Lärare i årskurs 1-3För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 3§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 1-3 och har genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 1-3 .Observera att kursen inte ingår i en examen avsedd för grundskolans årskurser 1-3 och att en sådan examen som anges i 2 kap. 3 § i behörighetsförordningen därför är en förutsättning för att kursen ska kunna ingå i beslut om utökad ämnesbehörighet för undervisning i dessa årskurser!Lärare i årskurs 4-6För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 6§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 4-6 och genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 4-6 . Observera dock att utökad ämnesbehörighet för åk 4-6 är starkt reglerat i behörighetsförordningen (2 kap. §§ 7, 7a och 7b) varför det kan behövas kompletterande utbildning i ytterligare ämnen.Beslut om utökad behörighet fattas av Skolverket. Läs gärna mer om poängomfattning för utökad behörighet på www.skolverket.se

Kursinnehåll

Kursen fokuserar energi och materia i olika vardagliga perspektiv. Kroppen och kroppens organ är ett sådant, i vilket organsystemen ses som en enhet för att visa hur de arbetar tillsammans med att lösa kroppens behov av energi och materia. Vardagsföreteelser som exempelvis mat samt bränslen till transportmedel och uppvärmning av bostäder belyses med hjälp av kunskaper från biologins, kemins, fysikens men också teknikens områden. I kursen ingår även aktuell ämnesdidaktisk forskning, t ex barns vardagsföreställningar om naturvetenskapliga och tekniska fenomen. Betydelsen av formativ och summativ bedömning för utvärdering och som hjälp för elevens utveckling behandlas.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen kräver förkunskaper motsvarande kursen NM172F NO och teknik för lärare, åk 1-6, I

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.