Om kursen

Kursen behandlar det samtida sociala arbetets villkor. Fokus ligger på att skapa en analytisk och problematiserande förståelse för det rådande sociala arbetets villkor inom ramen för arbetet med olika grupper och på olika samhällsarenor. Vidare behandlar kursen olika sätt att organisera det sociala arbetet på, vilket diskuteras i relation till det sociala arbetets villkor. Kursen är forskningsanknuten och ger även möjlighet till fördjupning relaterat till pågående yrkesutövning i socialt arbete.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenten fördjupar sina kunskaper i socialt arbete med tonvikt på hur villkoren för det sociala arbetet kan förstås, förklaras och analyseras från olika teoretiska perspektiv, samt vilken betydelse dessa villkor har för det sociala arbetets organisering utifrån såväl strukturella som individuella perspektiv.

I kursen behandlas och diskuteras det samtida sociala arbetets villkor, både utifrån socialarbetarna och för de människor som är i behov av stöd och hjälp från det sociala arbetet. Fokus ligger på att skapa en analytisk och problematiserande förståelse för det rådande sociala arbetets villkor inom ramen för arbetet med olika grupper och på olika samhällsarenor. Utgångspunkten är en bred definition av socialt arbete som både inkluderar arbetet inom myndigheter och inom frivilligsektorn. Vidare behandlar kursen olika sätt att organisera det sociala arbetet på, vilket diskuteras i relation till det sociala arbetets villkor. Faktorer som klass, etnicitet, kön, ålder och funktionsnedsättning analyseras för att förstå förutsättningar för organisering och effekter av samtida villkor.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Socionomexamen eller kandidatexamen omfattande minst 180hp inklusive ett examensarbete omfattande 15hp inom socialt arbete, folkhälsovetenskap, psykologi, sociologi, statsvetenskap, pedagogik, genusvetenskap, kriminologi eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

hsvagledning@mau.se