Om kursen

Statsvetenskap handlar om politiskt inflytande, beslutsfattande och styrning. Kursen syftar till att öka förmågan att tolka och kritiskt värdera statsvetenskaplig forskning och lägger även grunden till att studenterna lär sig ta fram ny kunskap om politiska fenomen. Detta är förmågor som är praktiskt användbara i många yrken, exempelvis inom offentlig administration och utredning, journalistik och undervisning.

Statsvetenskap är ett av världens äldsta ämnen. Men samtidigt också ett av de modernaste och mest dynamiska. I alla tider har intresset varit stort för frågor om makt och demokrati och olika länders olika traditioner. Makt, styrning och demokrati är begrepp som ständigt är närvarande i vår vardag. Vetenskapliga studier av politik med frågeställningar om hur samhället styrs och organiseras, hur makt fördelas och vilka konsekvenser det kan leda till är ständigt aktuellt.

Statsvetenskap med praktisk inriktning

Malmö universitet erbjuder både ett program (pol. kand.) och fristående kurser i statsvetenskap. Undervisningen består till stor del av problembaserade uppgifter och metoder, som till exempel statsvetenskaplig analys av konkreta politiska fall, seminarier och rollspel.

Studier som ger många möjligheter

Med en examen i statsvetenskap får du en bred bas att stå på som kan leda till många yrken. Några exempel på framtida yrken och sysselsättningar är samhällsanalytiker, olika tjänster som utredande och beslutsfattande i nationella och internationella organisationer, politisk journalistik och undervisning.

Statsvetenskap, forskning och vidare studier

Vid Malmö universitet bedrivs forskning inom statsvetenskap bland annat på områden som politisk organisering och styrning, identitetspolitik och mångfaldsfrågor.

Ämnet kan med fördel kompletteras med andra kurser/ämnen som till exempel genusvetenskap, miljövetenskap,internationella relationer, freds- och konfliktkunskap, mänskliga rättigheter och mycket mer. Vad du väljer att komplettera ämnet med beror helt och hållet på ditt intresse och vad du vill syssla med efter examen.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt