Fristående kurs, Grundnivå
30 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti 2021 - 16 januari 2022
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Statsvetenskap handlar om politiskt inflytande, beslutsfattande och styrning. Kursen syftar till att öka förmågan att tolka och kritiskt värdera statsvetenskaplig forskning och lägger även grunden till att studenterna lär sig ta fram ny kunskap om politiska fenomen. Detta är förmågor som är praktiskt användbara i många yrken, exempelvis inom offentlig administration och utredning, journalistik och undervisning.

Statsvetenskap är ett av världens äldsta ämnen. Men samtidigt också ett av de modernaste och mest dynamiska. I alla tider har intresset varit stort för frågor om makt och demokrati och olika länders olika traditioner. Makt, styrning och demokrati är begrepp som ständigt är närvarande i vår vardag. Vetenskapliga studier av politik med frågeställningar om hur samhället styrs och organiseras, hur makt fördelas och vilka konsekvenser det kan leda till är ständigt aktuellt.

Statsvetenskap med praktisk inriktning

Malmö universitet erbjuder både ett program (pol.kand) och fristående kurser i statsvetenskap. Undervisningen består till stor del av problembaserade uppgifter och metoder, som till exempel statsvetenskaplig analys av konkreta politiska fall, seminarier och rollspel.

Statsvetenskapliga studier som ger många möjligheter

Med en examen i statsvetenskap får du en bred bas att stå på som kan leda till många yrken. Några exempel på framtida yrken och sysselsättningar är samhällsanalytiker, olika tjänster som utredande och beslutsfattande i nationella och internationella organisationer, politisk journalistik och undervisning.

Statsvetenskap, forskning och vidare studier

Vid Malmö universitet bedrivs forskning inom statsvetenskap bland annat på områden som politisk organisering och styrning, identitetspolitik och mångfaldsfrågor.

Ämnet kan med fördel kompletteras med andra kurser/ämnen som till exempel genusvetenskap, miljövetenskap,internationella relationer, freds- och konfliktkunskap, mänskliga rättigheter och mycket mer. Vad du väljer att koomplettera ämnet med beror helt och hållet på ditt intresse och vad du vill syssla med efter examen.

Kursinnehåll

Kursen består av fyra delkurser på vardera 7,5 högskolepoäng.

Delkurs 1. Det vetenskapliga studiet av politik

Delkursen ger en allmän presentation av statsvetenskap som det vetenskapliga studiet av politik. Syftet med kursen är studenterna får en allmän introduktion till och orientering i vetenskapligt tänkande med särskilt fokus på hur politik kan studeras. Exempel på frågor som förekommer på delkursen är:

• vilka typer av problemställningar, teorier, metoder och material förekommer inom statsvetenskapen?

• vilka är de centrala kunskapsteoretiska skiljelinjerna mellan olika statsvetenskapliga analysinriktningar och skolor?

• hur kan man använda teorier i analys av politik och varför är det viktigt?

• hur kan man förhålla sig kritiskt till samhällsvetenskapliga texter och annan information?

Delkurs 2. Politisk makt och styrning

Delkursen syftar till att utveckla kunskaper kring politikens organisering och styrning på lokal, nationell och europeisk nivå. I upplägget för kursen ligger en tudelning mellan den klassiska förståelsen av staten och nya politiska styrformer. Med utgångspunkt i denna tudelning ska studenten tillägna sig centrala begrepp och förståelse för staten som en hierarkisk organisationsform med en exklusiv roll visavi andra stater, men också för de nya politiska organisations- och styrformer som växt fram på olika nivåer under senare tid. Teman som rör det senare är bland annat: governance, decentralisering, privatisering, internationalisering och europeisering.

Delkurs 3. Global politik

Delkursen tar sin utgångspunkt i den internationellpolitiska utvecklingen efter kalla krigets slut. Delkursen erbjuder dels en genomgång av etablerade teoretiska perspektiv inom internationell politik, dels en skärskådning av globaliseringsbegreppet och en vidare diskussion kring hur globaliseringen förändrar vår förståelse av politiken. Med hjälp av empiriska nedslag i olika globala eller gränsöverskridande frågor, till exempel miljöproblem, migration, demokratiseringsprocesser och säkerhet, ställs de olika teoretiska perspektiven mot varandra. Därigenom vill kursen belysa hur globala problem – och lösningar – kan beskrivas på helt olika sätt, beroende på ur vilket perspektiv de analyseras.

Delkurs 4. Politisk filosofi

Delkursen behandlar de klassiska problemställningarna inom den politiska filosofin. Vilka är dessa problem och vilken typ av svar har man gett på dem? Kursen aktualiserar olika idéer, ideologier och normativa teorier om hur samhället och politiken bör organiseras på olika nivåer utifrån såväl ett historiskt som ett nutida perspektiv. Ett centralt inslag på kursen utgörs av olika metoder för att kunna genomföra normativ argumentation.

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid kursens slut möjlighet att kommentera kursen skriftligt. Resultatet av utvärderingen sammanställs och återrapporteras till studenterna. . Därutöver förekommer möjligheter till muntlig och/eller skriftlig utvärdering av samtliga delkurser. Kursen diskuteras även med studentrepresentanter vid ett eller flera programrådsmöten under terminen.

Kontakt