Kurs, grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
2 september 2024 - 10 november 2024
Kod för kursen: SY110G

Denna kursen ges som del av program:

Kursinnehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i studie- och yrkesvägledningens utveckling, begrepp och mål, varvid olika historiska, internationella och teoretiska perspektiv behandlas. Det historiska perspektivet riktas mot individ- och samhällsutveckling ur ett vägledningsperspektiv. Det teoretiska perspektivet belyses utifrån olika teorier om individers och gruppers val och väljande. Kursen behandlar grundläggande kommunikation såväl enskilt som i grupp, med fokus på samtalets grunder, innehåll och utformning. I kursen läggs grunden till ett vetenskapligt förhållningssätt såväl vad gäller den kommande professionen som den egna utvecklingen. En begränsad undersökning, där studenterna parvis väljer en aktuell frågeställning, genomförs och redovisas. En del av kursen är verksamhetsförlagd och de perspektiv och det innehåll som aktualiseras under denna del relateras till kursens övriga innehåll. Som sammanfattning av kursen beskriver studenten, i en professionell utvecklingsplan, sitt lärande utifrån kursen mål och innehåll.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).