Kurs, grundnivå
12 hp
Malmö | dagtid | 100%
25 november 2024 - 19 januari 2025
Kod för kursen: UV206A

Denna kursen ges som del av program:

Kursinnehåll

Inom kursen studeras omsorg, sociala relationer och ledarskap i förskola utifrån ett omsorgsetiskt perspektiv. Vi resonerar om normer och förväntningar på det delade ansvaret för barns omsorg och fostran. Under kursens gång identifieras etiska dilemman som förskolläraren kan ställas inför i sitt uppdrag. Den omsorgsetiska teorin används sedan för att förstå och tolka förskollärarens ledarskap i relation till dessa dilemman. Tillsammans resonerar vi om, och värderar, tänkbara lösningar utifrån olika aktörers perspektiv

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 och Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2.

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).