Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i att utforma tekniskt, energimässigt och miljömässigt goda byggnader.

Kursinnehåll

Kursen behandlar:

- funktionskrav på byggnader vad avser värmeisolering och fuktskydd
- byggnadsmaterial: uppbyggnad, struktur, egenskaper, användning, miljöaspekter
- fysikaliska processer som inverkar på klimatskalets tekniska funktion: värme-, luft- och fukttransport, energiberäkningar och energieffektivitet, fuktproblematik
- teknisk utformning av olika byggnadsdelar utifrån olika aspekter
- mätning och analys av temperatur och RF i en byggnad
- Introduktion till strukturmekaniken (byggnadsmekanik och hållfasthetslära som omfattar beräkning av krafter, spänningar och deformationer i enkla bärverk, två-dimensionella spänningstillstånd och knäckning)

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c eller Matematik D.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se