Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap om genusvetenskapliga begrepp och intersektionella perspektiv samt förmåga att med hjälp av dessa analysera utbildningssystem och pedagogiska praktiker. Kursen tar sin utgångspunkt i perspektiven genus och intersektionalitet. Dessa perspektiv används inom ramen för kursen för att förstå och kritiskt studera samtida utbildningssystem och pedagogiska praktiker. Det innebär att studenten får analysera olika aspekter av förskole- och skolverksamhet med hjälp av bland annat begreppen genus, sexualitet, etnicitet, ras, klass och ålder.

Kursinnehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i perspektiven genus och intersektionalitet. Dessa perspektiv används inom ramen för kursen för att förstå och kritiskt studera samtida utbildningssystem och pedagogiska praktiker. Det innebär att studenten får analysera olika aspekter av förskole- och skolverksamhet med hjälp av bland annat begreppen genus, sexualitet, etnicitet, ras, klass och ålder.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).