Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskap om artificiell intelligens (AI) (inga tidigare tekniska kunskaper erfordras). Studenten utforskar hur AI används och nyttjas inom olika områden och dess påverkan på samhället.

Kursen tar en interdisciplinär utgångspunkt där studenten lär sig att identifiera, beskriva och diskutera AI i relation till praktiska scenarier där de genom att dela och diskutera erfarenheter ur olika perspektiv utvecklar sin kompetens om hur AI kan användas och den roll AI spelar i samhället.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt