Om kursen

Kursens syfte är att studenten utvecklar kunskap och förståelse för datorer och internetteknik samt hur den informationstekniska omvärlden fungerar och inhämtar kunskap om vanligt förekommande teknologier och deras användning.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Utöver de formella förkunskapskraven förutsätts det att studenten har kunskaper inhämtade från kursen DA215A.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt