Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar förståelse för C++ mekanismer och språkkonstruktioner med särskild inriktning på effektivitet. Vidare utvecklar studenten, med hjälp av problemlösning och template-programmering, färdighet att kunna konstruera programvara i paritet med standardbibliotek.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

- De avancerade delarna av C++: multipel-ärvning, polymorfism, minneshantering, templates, traits, meta-programmering, undantagshantering, överlagring av operatorer, smarta pekare
- Genomgång av delar av Standard Library Template (STL) och även de bakomliggande resonemangen för konstruktionen av STL

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kurser om minst 45 hp datavetenskap varav minst 15 hp objektorienterad programmering. I detta ska ingå minst 4 hp programmering i C++, t.ex. 4 hp från DA378A.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se