Om kursen

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla förståelse för etiska dilemman inom informationsteknik, samt för teorier och argumentation inom etik. Målet är både en generell förståelse av etiska resonemang och kunskapen att tillämpa dessa i en praktisk verksamhet. Speciellt behandlas de sätt på vilka den moderna informationstekniken ger upphov till nya typer av etiska problemställningar.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

- Normativa teorier om etik
- Argumentationsteori samt informell logik
- En genomgång av aktuella etiska frågeställningar inom IT-området, med fördjupning inom något (eget valt) område

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kurser om minst 45 hp inom datavetenskap eller data- och informationsvetenskap samt Engelska 6 eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se