Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla förmågan att leda och samordna informationstekniska projekt i olika slags organisationer och utveckla förståelse för hur projekt initieras, planeras, genomförs och avslutas utifrån både ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv.

Kursinnehåll

Studenten ska fördjupa sin förståelse för att samarbeta i och leda projektgrupper där olika kompetenser finns representerade. Kursen tar således avstamp i gruppen och dess utvecklingsprocess. Den behandlar metoder och praxis kring arbete i projektform. I fokus för diskussionen är projektledaren och vilken karaktär den rollen har samt vilka kompetenser som krävs för att skissera, planera, genomföra och överlämna ett projekt tillsammans med medarbetarna. Övningar om självinsikt ska bidra till en förståelse för ledarskapets natur och de egna resurserna.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kurser om minst 60hp med progression inom huvudområdet Data- och informationsvetenskap.

Urval

Betyg 20%, Högskolepoäng 60%, Högskoleprov 20%

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se