Om kursen

Kursen introducerar begreppen innovation och entreprenörskap med hänsyn till ett allt mer digitaliserat samhälle. Kursen utvecklar även ett affärsmässigt tänkande och introducerar processer och verktyg för skapande av nya produkter och tjänster.

Kursinnehåll

Kursen introducerar begreppen innovation och entreprenörskap med hänsyn till ett allt mer digitaliserat samhälle. Under kursens gång introduceras processer och metoder för idégenerering, behovsanalys, marknadsanalys, prototyparbete och andra områden som ger en god grund för att skapa nya produkter i ett digitalt samhälle. Kursen tar även upp andra relevanta områden kring entreprenörskap som affärsutveckling, finansiering, hållbarhet, marknadsföring och pitchning som ämnar att mynna ut i ett affärsmässigt tänkande med etiska hänsynstaganden. Kursen fokuserar även på teamet och att skapa nya resultat genom samarbete.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Minst 60 hp.

Urval

100% högskolepoäng

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt