Om kursen

Kursen introducerar begreppen innovation och entreprenörskap med hänsyn till ett allt mer digitaliserat samhälle. Kursen utvecklar även ett affärsmässigt tänkande och introducerar processer och verktyg för skapande av nya produkter och tjänster.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Minst 60 hp.

Urval

Betyg 20%, Högskolepoäng 60%, Högskoleprov 20%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt