Om kursen

Kursen syftar till att studenten sammanlänkar tidigare kunskaper i programmering, analys och design samt projektarbete till ett helhetsperspektiv för programutveckling i grupp.

Denna kurs ges som del av program:

Systemutvecklare

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

  • DA339A Objektorienterad programmering alternativt DA361A Data- och informationsvetenskap: Objektorienterad programmering och modellering för IA eller DA315A Objektorienterad spelprogrammering
  • DA211A Introduktion till studier i datavetenskap/DA154A Introduktion till datavetenskap alternativt DA301A Speldesign
  • 10 hp från kursen DA336A Systemutveckling och projekt I
  • Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kursen DA336A Systemutveckling och projekt I.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt