Om kursen

Vilket ansvar har kommunen för personer som bor eller vistas i kommunen? Vilka regler gäller för att få rätt till ekonomiskt bistånd? Vilken hjälp finns att få för den som har ett missbruk och när kan tvångsomhändertagande bli aktuellt? Hur beaktas barnens bästa vid olika utredningar som görs inom socialtjänsten, skola, hälso- och sjukvård? Vilka möjligheter till stöd och hjälp finns för den som har ett funktionshinder? Detta är exempel på frågor som behandlas på denna kurs.

I kursen redogörs för den juridiska metoden. Offentligrättsliga områden som har särskild betydelse för det sociala arbetets teori och praktik belyses. Mål och intentioner bakom sociallagstiftningen samt genusaspekter och etiska dimensioner på dessa regelsystem behandlas. Lagar som studeras är bland annat socialtjänstlagen, tvångsvårdslagstiftning, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, socialförsäkringsrätt, uppehållsrätt, hälso- och sjukvårdsrätt, offentlighets- och sekretess samt regler för myndighetsutövning. Juridisk problemlösning diskuteras.

Kursen ges på distans med inga fysiska träffar.

Kursinnehåll

Kursen består av två delkurser.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg 40%, Högskolepoäng 20%, Högskoleprov 40%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs efter kursens slutförande och för att resultatet av kursvärderingen återkopplas till kursdeltagarna. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på särskild plats samt återkopplas till de studenter som påbörjar delkursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt