Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper avseende evidensbaserade kunskapsunderlag genom att bl a:

  • presentera principerna för evidensbaserad vård
  • presentera metoder för insamling, kritisk värdering samt syntes av studier
  • låta kursdeltagarna träna ovanstående metoder och genomföra en enklare systematisk litteraturstudie.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Examen om minst 180 högskolepoäng i huvudämnet omvårdnad alternativt vårdvetenskap, eller närliggande huvudämne av relevans för en hälso-och sjukvårdskontext, inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna (HF1:14).

Kontakt