Kurs inom program, Avancerad nivå
15 hp
Malmö | dagtid | 50%
16 januari 2023 - 2 juni 2023
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö | dagtid | 50%
16 januari 2023 - 2 juni 2023
Ansökningen öppnar 15 september

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper avseende evidensbaserade kunskapsunderlag genom att bl a:

  • presentera principerna för evidensbaserad vård
  • presentera metoder för insamling, kritisk värdering samt syntes av studier
  • låta kursdeltagarna träna ovanstående metoder och genomföra en enklare systematisk litteraturstudie.

Denna kurs ges som del av program:

Omvårdnad, masterprogram

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Examen om minst 180 högskolepoäng i huvudämnet omvårdnad alternativt vårdvetenskap, eller närliggande huvudämne av relevans för en hälso-och sjukvårdskontext, inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursutvärdering genomförs efter kursens slutförande samt att resultatet av kursutvärderingen återkopplas till studenterna via e-post och elektronisk lärplattform samt vid kursintroduktion till nya studenter. Formativ kursutvärdering sker kontinuerligt under kursens gång i relation till olika arbetsformer som föreläsningar, grupparbeten och seminarier, men även avslutningsvis vid examination.

Kontakt