Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper avseende evidensbaserade kunskapsunderlag genom att bl a:

- presentera principerna för evidensbaserad vård
- presentera metoder för insamling, kritisk värdering samt syntes av studier
- låta kursdeltagarna träna ovanstående metoder och genomföra en enklare systematisk litteraturstudie.

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att studenten inhämtar kunskap och färdigheter i att genomföra och framställa ett evidensbaserat kunskapsunderlag inom omvårdnadsområdet samt utvecklar förståelse för hur ett sådant underlag kan tillämpas.

Inom ramen för kursen presenteras en introduktion till evidensbaserad hälso- och sjukvård i allmänhet och inom omvårdnad i synnerhet. Principerna för att genomföra en systematisk litteraturstudie med utvärderande perspektiv av forskning belyses och tillämpningar av evidensbaserade kunskapsunderlag diskuteras.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Examen om minst 180 högskolepoäng i huvudämnet omvårdnad alternativt vårdvetenskap, eller närliggande huvudämne av relevans för en hälso-och sjukvårdskontext, inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna (HF1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

hsvagledning@mau.se