Om kursen

Kursen är till för dig som arbetar med kärlsjuka patienter och vill lära dig mer om kärlsjukdomar, den senaste forskningen och utvecklingen inom det kärlkirugiska området samt hur omvårdnad kan bedrivas utifrån nya förutsättningar. Du får ett kritiskt förhållningssätt och en kompetens för att kunna utföra specifik omvårdnad vid kärlsjukdomar, som behandlas medicinskt, kirurgiskt såväl som endovasculärt. Du lär dig också hälsopedagogiskt arbete.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs examen om minst 180 högskolepoäng (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) i omvårdnad, vårdvetenskap, arbetsterapi, fysioterapi alternativt inom andra vårdinriktade program.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna.(HF 1:14)

Kontakt