Om kursen

Kursinnehåll

Kursen behandlar fysiologi och patofysiologi innefattande definition, klassifikation, diagnostik, etiologi, epidemiologi och symtom och behandling rörande arteriell kärlsjukdom samt vensjukdomar. Med utgångspunkt från de olika sjukdomstillstånden behandlas och diskuteras bedömning och interventioner utifrån omvårdnadsprocessen och etiska aspekter. Modeller för hälsopedagogiskt arbete – sekundär prevention i samband med kärlsjukdom introduceras och diskuteras. Slutligen behandlas akademiskt skrivande och vikten av att anta ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt inom området.

Syftet med kursen är att den studerande ska tillägna sig fördjupad kunskap inom medicinsk vetenskap, omvårdnad och hälsopedagogiskt arbete med inriktning mot kärlsjukdomar. Detta för att självständigt kunna bedriva omvårdnad utifrån omvårdnadsprocessen samt kärnkompetenserna (personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, kvalitets- och förändringsarbete, säker vårdinformatik) inom omvårdnad vid kärlsjukdomar samt vid kärlkirurgisk och endovaskulär behandling.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs examen om minst 180 högskolepoäng (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) i omvårdnad, vårdvetenskap, arbetsterapi, fysioterapi alternativt inom andra vårdinriktade program.

Urval

100% högskolepoäng

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna.(HF 1:14)

Kontakt