Om kursen

Kurs inom omvårdnad och medicinsk behandling vid astma, allergi och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) ur ett livsloppsperspektiv. Kursen vänder sig till dig som arbetar som sjuksköterska inom primärvård, specialistvård(barn- och vuxenvård) och slutenvård. Målet är att du efter avslutad kurs ska ha goda kunskaper inom ämnesområdet avseende prevention, diagnostiska metoder såsom spirometriundersökning, allergiutredning, monitorering samt såväl farmakologisk som icke farmakologisk behandling. Omvårdnadsaspekter som patientutbildning, dokumentation och livsstilsförändringar som rökstopp är exempel på viktiga inslag. Seminarium och falldiskussioner utgör viktiga delar i kursen liksom praktiskt studiebesök.

Kursinnehåll

Undervisningen utgår från studentens tidigare kunskaper och baseras på aktivt kunskapssökande. Evidensbaserad omvårdnad, medicinsk vård och behandling vid allergi, astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) diskuteras kritiskt i förhållande till allergi, astma, och KOL-sjuksköterskans funktion och ansvar samt i förhållande till ett livsloppsperspektiv, jämställdhet och hållbarhet. Kursen syftar till att studenten ska erhålla fördjupade kunskaper inom området för att såväl självständigt som i team kunna bedöma, värdera och motivera hälsotillstånd och behandling hos patienter i olika åldrar och livsskeden utifrån ett forskningsanknutet förhållningssätt. Kursen består av två delkurser.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp. Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt