Om kursen

Kursinnehåll

Undervisningen utgår från studentens tidigare kunskaper och baseras på aktivt kunskapssökande. Evidensbaserad omvårdnad, medicinsk vård och behandling vid allergi, astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) diskuteras kritiskt utifrån sjuksköterskans funktion och ansvar. Kursen syftar till att studenten ska erhålla fördjupade kunskaper inom området för att såväl självständigt som i team kunna bedöma, värdera och motivera hälsotillstånd och behandling hos patienter i olika åldrar och livsskeden utifrån ett forskningsanknutet förhållningssätt. Kursen består av två delkurser.

Delkurser 1: Omvårdnad, medicinsk vård och behandling, 7,5 hp

Delkursens innehåll

I delkursen behandlas epidemiologi, etiologi, patofysiologi, immunologi samt medicinsk och farmakologisk behandling vid allergi, astma och KOL. Kursen bygger på de sex kärnkompetenserna med sjuksköterskan som omvårdnadsexpert.

Delkurs 2. Diagnostik, monitorering och patientutbildning, 7,5 hp

Delkursens innehåll

I delkursen behandlas diagnostik och monitorering vid allergi, astma och KOL. Dessutom ingår samtalsmetodik vid patientundervisning med koppling till egenvård och livsstilsförändringar samt ett diskussionsforum kring kommunikation och hanteringsstrategier vid livets slut.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp. Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt