Om kursen

Kursinnehåll

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla grundläggande kunskaper om psykologiska faktorer och processer som påverkar individen i idrottsutövandet och hur dessa kan tillämpas. Detta innefattar kunskaper kring grupprocesser, motivation och kommunikation. Kursen syftar vidare till att studenterna ska kunna implementera sina kunskaper i en idrottsmiljö, särskilt genom förståelse för ledarskap och tillämpad prestationspsykologi.

Innehåll

Delkurs 1 Gruppdynamik inom idrotten - 7,5 hp.

Idrottspsykologi är en naturlig del av idrotten, här introduceras ämnet på ett övergripande sätt. Delkursen utgår från gruppen och laget i ett psykologiskt perspektiv. Gruppsykologi och gruppsykologiska övningar genomförs och diskuteras. Kommunikation är en central aspekt i grupper och av stor betydelse för gruppens arbete och utveckling, varvid kommunikation som redskap och hur det kan användas belyses. Motionsidrotten åskådliggörs även ur ett psykologiskt perspektiv. I delkursen introduceras även prestationspsykologi i idrotten och dess mentala förutsättningar.

Delkurs 2 Idrottspsykologi på individplanet - 7,5 hp

Delkursen behandlar idrottspsykologin på individplanet. Inom området stress och anspänning behandlas vad stress och anspänning är och hur detta kan hanteras. Vidare diskuteras och analyseras motivation i idrott, vad som styr den och hur den influerar aktiva inom idrotten. Inom barn- och ungdomsidrottens betonas och analyseras socialisering och psykologiska betingelser för att utveckla barns psykologiska förmåga genom idrotten.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt