Om kursen

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper om och sin förståelse för hälsobegreppet samt sin förmåga att arbeta med hälsofrämjande strategier i ämnet idrott och hälsa i skolan. Kursen syftar även till att studenterna ska vidareutveckla sina kunskaper och sin förståelse för idrott, rörelse och fysisk aktivitet för att skapa kvalitativa lärandemiljöer. Kursen syftar också till ökad kunskap i och om idrottens olika former, där friluftsliv och dess betydelse för barn särskilt belyses.

I kursen diskuteras idrott, rörelse och fysisk aktivitet i relation till hälsa samt till skolämnet idrott och hälsa. Vidare behandlas grupprocesser, rörelselära samt teorier kring kroppsligt lärande och ett hälsoprojekt planeras och genomförs inom ramen för ämnet idrott och hälsa. Rörelseaktiviteter av olika karaktär inom idrottslärans olika former behandlas. Studenterna planerar, organiserar och genomför lärandesituationer inom friluftsliv, dans, simning och orientering med särskilt fokus på säkerhetsaspekter samt förståelse för rumsliga förhållanden. Vidare behandlas och problematiseras olika former av friluftsliv, värdet av dessa och hur man kan arbeta med friluftsliv för t.ex. hälsa och välbefinnande. I kursen arbetar studenterna med sin förmåga att orientera i okänd miljö samt hantering av säkerhet i samband med undervisning vid vattenmiljö.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom har kursen följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IF181F-Idrott för grundlärare I.

Urval

34% gymnasiebetyg - 34% högskoleprovet – 32% högskolepoäng

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt