Om kursen

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenten ska utveckla sina kunskaper om fysiologi, träningslära, näringsfysiologi och biologisk utveckling. Kursen syftar även till att studenten utvecklar kunskaper om förändringar över tid i idrott, hälsa respektive skolämnet idrott och hälsa. Studenten ska vidare utveckla förståelse för kroppens betydelse för lärande samt kroppsideal, liksom för hållbar utveckling och frågor om rum och lärmiljöer. Vidare ska studenten vidareutveckla sin förmåga att didaktiskt arbeta med idrottslärans former varvid även motionspsykologiska begrepp behandlas.

Fysisk Aktivitet i Förändring, 15 hp

I delkursen behandlas olika fysiska kvaliteter så som uthållighet, kondition, koordination, snabbhet, maximal styrka, explosivitet och rörlighet. Kunskaper om kroppens fysiologi används för att förstå hur olika fysiska kvaliteter kan omsättas i ämnet idrott och hälsa genom laborationer i tillämpad träningslära och i idrottslärans former, i vilket även ingår simning med livräddning. I delkursen diskuteras relationen mellan idrott och hälsa och övergripande samhälleliga förändringsprocesser. Vidare ingår utbildning i vinteridrott och vinterfriluftsliv förlagd till snösäker ort vintertid i fjällmiljö. Inom kursens ram behandlas erfarenheter från vinteridrott och vinterfriluftsliv varvid en didaktisk analys av undervisning och säkerhetsfrågor genomförs.

Rum, Kropp och Samhälle, 15 hp

Näringsfysiologi med koppling till idrott, motion och träning diskuteras. Sjukdomstillstånd, beroendeframkallande medel och doping behandlas med utgångspunkt i vad som kan uppstå i samband med undervisning i skolan.

Studenterna ska även vidareutveckla sin förmåga att använda idrottslärans former. Särskilt fokus läggs på grundläggande begrepp samt hur man kan anpassa och organisera komplexa rörelser inom formerna friidrott, gymnastik, bollform och dans.

Föreställningar om kroppen och kroppsideal behandlas och problematiseras. Hur kroppen kan förstås i relation till sociala, pedagogiska och kulturella villkor diskuteras. Synen på kroppen analyseras även utifrån sociala, språkliga och genusbetingade mönsters betydelse för elevers lärande i den kulturellt heterogena skolan. Dessutom arbetar studenterna med utgångspunkt från inkluderande perspektiv i en skola för alla, varvid bedömning och betygssättning lyfts.

I delkursen diskuteras frågor om rum och lärandemiljöer med utgångpunkt i diskussioner om hur samhället ska möta och planera för hållbar utveckling såväl lokalt som globalt. Detta relateras särskilt till friluftsliv varvid arbete sker med att anpassa undervisning i friluftsliv, t ex att orientera sig i okänd miljö, samt till olika rum och lärmiljöer.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Genomgången kurs IF183F Idrott för ämneslärare I, med minst 15 hp med lägst betyget godkänd.Eller motsvarande.

Urval

34% gymnasiebetyg - 34% högskoleprovet – 32% högskolepoäng

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt