Om kursen

Kursen ger kunskaper i förvaltningsrätt med angränsande områden som arbetsrätt, kommunalrätt och diskrimineringslagstiftning. Den innehåller även undervisning i juridisk metod och lagstiftningsprocessen. Kursen belyser såväl den teoretiska aspekten av förvaltningsrätten som den praktiska, för att ge dig möjlighet att lära dig planera och självständigt handlägga förvaltningsärenden.

Notera att undervisningen ges i realtid via Zoom enligt schemat, oftast eftermiddagar på tisdagar och onsdagar och spelas inte in varför du inte kan se föreläsningen i efterhand. Vid undervisningstillfällena varvas föreläsning med gruppövningar och du behöver tillgång till kamera, mikrofon och ett tyst rum.

Kursinnehåll


- Juridisk metod och rättssystemet (7,5 hp)
- Förvaltningsförfarandet (7,5 hp)
- Arbetsrätt (7,5 hp)
- Projektarbete (7,5 hp)

Den första delkursen innehåller en genomgång av det svenska rättssystemets uppdelning och domstolar. Tyngdpunkten ligger på den juridiska metoden och hur juridiska problem löses med stöd av rättskällor. En del av kursen omfattar lagstiftningsprocessen och diskussion kring skillnaden mellan politiska beslut och tjänstemannabeslut.

Delkursen förvaltningsförfarandet innehåller en genomgång av förvaltningslagen, offentlighetsprincipen och kommunallagen. Tonvikten läggs på hur den enskilde individens rättigheter och möjligheter skall tas tillvara i kontakter med myndigheter samt hur beslut kan överklagas.

Inom delkursen Arbetsrätt behandlas dels de lagar som reglerar anställning och uppsägning/avsked och dels det regelverk som gäller för fackliga frågor och rätten till medbestämmande, samt en genomgång av diskrimineringslagen som gäller för arbetssökande och på arbetsmarknaden.

Den fjärde delkursen utgörs av ett projektarbete i form av en rättsutredning som studenten självständigt skall genomföra. Delkursen syftar till att studenten skall kunna lösa vissa juridiska problem med hjälp av olika rättskällor.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

GPSstudent@mau.se