Om kursen

FN:s Barnkonvention är sedan 2020 svensk lag och därmed ställs nya krav på bland annat myndigheter och ideella organisationer att kommunicera utifrån ett barnrättsperspektiv.

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din kompetens att kommunicera strategiskt ur ett barnrättsperspektiv. Du kan vara redan verksam i exempelvis en myndighet eller ett företag som kommunicerar med barn, eller så vill du stärka din kompetens inom detta område för att förbättra dina möjligheter på arbetsmarknaden och framtida anställning.

Underbart med en utbildning som är så praktisk, här- och nu och så levande och inspirerande.

Tidigare student vid Strategisk kommunikation
utifrån ett barnrättsperspektiv, HT2022

Genom föreläsningar och seminarier får du diskutera barnrättslagens konsekvenser för olika verksamheters strategiska kommunikation. Diskussionen placeras genomgående i ett större samhälleligt sammanhang med fokus på dagens digitala mediemiljö samt barn och ungas medieanvändning, som är central för att utveckla strategisk kommunikation riktad till barn.

Kursen utgår från dina och övriga kursdeltagares verksamheter och era specifika behov utifrån ett barnrättsperspektiv. Utifrån en nulägesanalys definierar du ett individuellt utvecklingsprojekt som du arbetar med under kursens gångsom syftar till att utveckla strategisk kommunikation ur ett barnrättsperspektiv.

Kursen undervisas av Ulrika Sjöberg, Carolina Martínez och Emma Kristensson Bennwik. Ulrika är professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Malmö universitet. Ulrikas forskning om barns medieanvändning görs ofta i samarbete med olika samhällsaktörer. Carolina är lektor i barn- och ungdomsvetenskap, Malmö universitet. Carolinas forskningen berör bland annat dagens kommersiella mediemiljö och hur barn upplever och agerar i relation till denna miljö. Emma är statsvetare med lång erfarenhet av praktisk tillämpning av strategisk påverkans- och kommunikationsarbete inom barnrätt bland annat på Bris och Unicef.

Kursinnehåll

Kursen diskuterar barnrättslagens konsekvenser för olika verksamheters strategiska kommunikation; från målgruppsanalys till uppföljning/utvärdering. Denna diskussion placeras under kursen gång i ett större samhälleligt sammanhang med fokus på dagens digitala mediemiljö samt barn och ungas medieanvändning. Denna samhälleliga kunskap är central för att utveckla strategisk kommunikation riktad till barn. Kursen utgår från kursdeltagarnas verksamheter och dess specifika behov utifrån ett barnrättsperspektiv. Utifrån en nulägesanalys av verksamheten definieras ett utvecklingsprojekt som deltagarna arbetar med.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Frågan är mycket större än att ha en hemsida om Barnkonventionen

Sedan 2020 är Barnkonventionen svensk lag. Men mycket arbete återstår med att få den fullt ut tillämpad i praktiken inom offentlig verksamhet. 2022 startades kursen Strategisk kommunikation utifrån ett barnrättsperspektiv av kursansvariga och medieforskarna Ulrika Sjöberg och Carolina Martinez.

Frågan är mycket större än att ha en hemsida om Barnkonventionen

Sedan 2020 är Barnkonventionen svensk lag. Men mycket arbete återstår med att få den fullt ut tillämpad i praktiken inom offentlig verksamhet. 2022 startades kursen Strategisk kommunikation utifrån ett barnrättsperspektiv av kursansvariga och medieforskarna Ulrika Sjöberg och Carolina Martinez.

– Det handlar om hur verksamheter arbetar och kommunicerar med barn. Språkbruket är väldigt viktigt. Barn är inte en homogen grupp och Barnkonventionen ger inte en lösning utan barn måste involveras i det dagliga kommunikationsarbetet, säger Ulrika Sjöberg, professor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Kurs till yrkesverksamma

Kursen Strategisk kommunikation utifrån ett barnrättsperspektiv riktar sig till redan yrkesverksamma som vill utveckla sin kompetens inom området. Första kurstillfället var höstterminen 2022 och studenterna är verksamma i exempelvis en myndighet eller en kommun.

– Frågan är mycket större än att ha en hemsida om Barnkonventionen. Någon inom organisationen måste ha mandat att arbeta aktivt med frågorna, och att nödvändiga resurser som tid och personal finns, säger Ulrika Sjöberg, som forskar om bland annat barns medie- och informationskunnighet, barns rättigheter och strategisk kommunikation.

Ska finnas med i all offentlig verksamhet

Att Barnkonventionen blivit svensk lag innebär bland annat att barnrättsperspektivet ska säkerställas i all offentlig verksamhet. Ett barn måste kunna förstå vad ett domslut grundar sig på, eller vilka pengar som läggs på barn i en kommunal budget, exemplifierar Ulrika Sjöberg.

Tillsammans med medieforskaren Carolina Martinez förbereder hon en ansökan till forskningsrådet Forte för ett projekt som handlar om hur kommuner kan implementera Barnkonventionen i sin digitala kommunikation. Ansökan görs i samarbete med Malmö stad.

– Det handlar om att kommunicera hur barn på ett begripligt sätt får tillgång till beslut som berör dem, säger Ulrika Sjöberg.

Digitalisering och barns rättigheter är också i fokus för kunskapsmiljön Children’s DigiRights som de båda forskarna vill bygga upp på Malmö universitet. Miljön ska omfatta såväl forskning som utbildning och samverkan.

– Vi vill samla aktörer som värnar om och arbetar för att stärka barns rättigheter och de digitala processer som kan främja detta. Att värna barnrättsperspektivet är en samhällsutmaning, säger Ulrika Sjöberg.

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se