Om kursen

Narrativ design är en kurs som fokuserar på visuell design av berättelser.

Utgångspunkten är att berättelser inte bara kräver någon form av text, utan även ett visst mått av design (eller formgivning) för att kunna förmedlas till en publik. Visuell design kan ta sig många uttryck, alltifrån snabba skisser till komplexa och utvecklade modellbyggen och koncept. Det denna kurs tar fasta på är i första hand kunskapen att kunna kommunicera den egna visionen av hur en berättelse kan utformas med hjälp av visuella redskap och metoder. Särskild vikt kommer därför att läggas vid skissen som verktyg.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se