Om kursen

Narrativ design är en kurs som fokuserar på visuell design av berättelser.Utgångspunkten är att berättelser inte bara kräver någon form av text, utan även ett visst mått av design (eller formgivning) för att kunna förmedlas till en publik. Visuell design kan ta sig många uttryck, alltifrån snabba skisser till komplexa och utvecklade modellbyggen och koncept. Det denna kurs tar fasta på är i första hand kunskapen att kunna kommunicera den egna visionen av hur en berättelse kan utformas med hjälp av visuella redskap och metoder. Särskild vikt kommer därför att läggas vid skissen som verktyg.

Kursinnehåll

Delkurs 1 (7, 5 hp): Visuell produktion: Från text till bild, innehåller introduktioner till teoretiska- och praktiska grunder i berättande i skilda medier, utveckling av idéer och koncept, samt produktion och presentation av visuella uttryck inom olika berättarformer. Delkursen utgår från teorier kring adaption, konceptutveckling och världsbyggande.

Delkurs 2 (4 hp): Individuellt projekt , ägnas åt produktion av visuell design för ett eget individuellt projekt, som väljs i samråd med handledare. Studenterna arbetar självständigt med uppgiften med regelbundna avstämningar med handledare och slutpresentation i grupp. Projektarbetet utgör grund för slutrapport.

Delkurs 3 (3,5 hp): Analys av medietexter: Delkursen går parallellt under hela kursen och består av föreläsningar, gruppdiskussioner, skriftliga och gestaltaltande övningar, där teori och praktik integreras i analys av olika medietexter. Studenterna reflekterar kontinuerligt över sitt arbete och redovisar detta i slutrapporten.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se