Om kursen

Kursen grundar sig på ett undersökande arbetssätt i dialog med den pedagogiska filosofi som vuxit fram i Reggio Emilia i Italien där ateljeristan har en stor roll.

Kommunikation och reflektion är centrala begrepp i kursen. Pedagogisk dokumentation sker av estetiska uttrycksformer och denna används som verktyg för att skapa förutsättningar för kommunikation och reflektion och möjliggöra ett meningsfullt lärande. Ett eget konstnärligt utvecklingsarbete genomförs.

Kursinnehåll

I kursen studeras, diskuteras och undersöks praktiskt hur man i skolan och förskolan kan arbeta estetiskt med alla de olika erfarenheter barn och ungdomar har och på vilka sätt dessa erfarenheter kan bli en utgångspunkt för verksamhet och hur barn och ungdomars tankar, idéer och förståelse av fenomen kan utmanas. Frågor om genus och etnicitet belyses i detta sammanhang.I kursen ingår praktiskt och estetiskt arbete med dokumentation och redovisning av verksamheter i förskola och skola. Utifrån dessa redovisningar analyseras verksamheternas kulturella och estetiska praktik. Med utgångspunkt i litteratur, föreläsningar och gestaltande arbete tas olika kunskapsbegrepp och sätt att se på lärande inom förskola och skola upp till diskussion. I kursen ingår olika workshops. I denna del av kursen kan finnas inslag som skrivarverkstad, bild- och slöjdverkstad, drama eller IT-verkstad.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

1. Yrkesexamen för undervisningssektorn alt.

2. Konstnärlig utbildning 2 år högskola/folkhögskola eller motsvarande

För båda alternativen gäller erfarenheter av pedagogiskt arbete i förskola/skola minst 50 % under två år.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt