Om kursen

I kursen utvecklar studenten sin teoretiska, didaktiska och metodiska kompetens när det gäller svenska som andraspråk inom undervisning för barn, ungdomar och vuxna. Inledningsvis i kursen problematiseras frågor om hur kulturmönster skapas, vidmakthålls och förändras i samhället. Ur olika perspektiv granskas dagens skola och samhälle med avseende på interkulturalitet och etnocentriska mönster. I kursen behandlas även språkliga strukturer i svenskan i ett tvärspråkligt jämförande och funktionellt perspektiv, och kursdeltagarna lär sig analysera språket i elevtexter som ett redskap för att bedöma hur långt eleven hunnit i sin andraspråkutveckling.

Kurser i svenska som andraspråk vänder sig i första hand till dig som i din yrkesutövning möter personer med svenska som andraspråk inom skola och utbildning. Observera att kurserna i svenska som andraspråk vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Studierna förutsätter alltså goda kunskaper i svenska. Kurserna innehåller inte någon färdighetsträning i svenska. Om du behöver förbättra dina kunskaper i svenska eller om du vill gå behörighetsgivande kurs i svenska kontakta studievägledningen vid Fakulteten för lärande och samhälle.

Du som har en lärarexamen och avser att använda kursen för utökad behörighet i din lärarlegitimation bör vara uppmärksam på att behörighet att undervisa i ett ämne efter en kompletterande utbildning, utöver utbildningens omfattning, även beror på vilka årskurser/skolform en lärares examen är avsedd för. Kursen kan ingå i/vara en del av en kompletterande utbildning avsedd för undervisning i den skolform/de årskurser som du genom din lärarlegitimation är behörig för. För information hänvisas till https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/lararlegitimation-och-forskollararlegitimation

Beslut om utökad behörighet fattas av Skolverket. Läs gärna också om poängomfattning för utökad behörighet på Skolverkets hemsida.

Kursinnehåll

Kursen består av två delkurser.

Delkurs 1 (5 hp) ger en introduktion till flerspråkighetsfältet och behandlar flerspråkighet ur ett individuellt och samhälleligt perspektiv. Vidare belyses kunskapsfältet i förhållande till organisation och innehåll i skolämnet Svenska som andraspråk. Utifrån kursdeltagarnas yrkeserfarenhet problematiseras även frågor om hur kulturmönster skapas, vidmakthålls och förändras i samhället. Ur olika perspektiv granskas dagens skola och samhälle med avseende på flerspråkighet, språklig variation, genus, klass, interkulturalitet och etnocentriska mönster, samt med utgångspunkt i ett inkluderande förhållningssätt i utbildning för nyanlända och elever med olika kulturell bakgrund. Dessa studier leder vidare in i en fördjupad analys av rollen som lärare i svenska som andraspråk i en språkligt och kulturellt heterogen skolmiljö.

Delkurs 2 (10 hp) ägnas vidare åt behandling av det svenska språksystemet (grammatik, semantik, lexikon, uttal) ur ett andraspråksperspektiv. Kursdeltagarna lär sig analysera elevers muntliga och skriftliga produktion i ämnet svenska som andraspråk för att bedöma hur långt eleven hunnit i sin andraspråkutveckling. Under kursen behandlas och diskuteras även grammatikens och fonetikens roll i undervisningen i svenska som andraspråk.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Kursen kräver även förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare i grundskolan eller gymnasieskolan utan behörighetsgivande examen, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt