Om kursen

Denna kurs riktar sig till lärare som arbetar eller vill arbeta med elever som har ett annat modersmål än svenska.

Kursen ger en bred teoretisk och praktisk baskunskap om flerspråkiga elevers grundläggande litteracitetsutveckling. Kursens innehåll bearbetas genom föreläsningar, seminarier och gruppövningar. I kursen diskuteras olika åldersgruppers specifika förutsättningar, från tidiga skolår till vuxenutbildning, utifrån beprövad erfarenhet och aktuell forskning.

Kursen ges på distans utan fysiska träffar på Campus men kräver obligatorisk närvaro på Zoom vid ett antal tillfällen som meddelas på kursintroduktionen.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Kursen kräver även förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare i grundskolan eller gymnasieskolan utan behörighetsgivande examen, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt