Om kursen

Kursen behandlar barn- och ungdomstexter utifrån ett vidgat textperspektiv i ämnesövergripande och tematiska sammanhang. Vidare behandlar kursen utvecklingen av den moderna arabiska litteraturen, huvudsakligen romanen och novellen, ur ett helhetsperspektiv i samband med detta diskuteras hur texterna kan användas i undervisningen.

Kursen har 3 fysiska campusträffar samt 2-3 onlineträffar.

Kursinnehåll

.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: KS271F Arabiska med didaktisk inriktning I (godkänd)

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt