Om kursen

Kursen syftar till att studenten tillgodogör sig grundläggande kunskaper inom diskreta matematiska strukturer som behövs för högskolestudier, främst sådana som har anknytning till datorer och programmering.

Denna kurs ges som del av program:

Systemutvecklare

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c

Programmering 7,5 hp

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängligaför studenterna. (HF 1:14).

Kontakt