Om kursen

Kursen syftar till att studenten kompletterar och fördjupar tidigare kända matematiska begrepp från kursen Analys I och tillfogar nya kunskaper huvudsakligen inom differentialkalkyl, integralkalkyl och differentialekvationer för funktioner av en variabel. Dessa kunskaper kan sedan användas för att ställa upp enkla matematiska modeller av tekniska problemställningar.

Kursmoment:

  • Serier
  • Maclaurin- och Taylorutvecklingar med tillämpningar
  • Definition av primitiv funktion, elementära primitiva funktioner, beräkning av primitiva funktioner.
  • Integralens definition och egenskaper, Riemannsumma, integrationsmetoder, generaliserade integraler
  • Tillämpningar av integraler: area- mass- och volymberäkning, kurvor i parameterform, båglängd, rotationsytor, tyngdpunktsberäkning, tröghetsmoment
  • Differentialekvationer: linjära ekvationer av första ordningen, separabla ekvationer, linjära ekvationer med konstanta koefficienter av andra ordningen
  • Användning av matematisk programvara

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kursen Analys A 7,5 hp.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt