Om kursen

Under kursen i linjär algebra tränas du i abstrakt tänkande och problemlösning och får en djupare förståelse för rummets geometri. Ditt matematiska språk utvecklas och grunden läggs för modellering och datorberäkning. Begrepp som linjer, vektorer, skalär- och kryssprodukt, matriser, linjära avbildningar och egenvärden introduceras.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt