Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar en förståelse för projekt- och produktionsledning. Studenten kommer dessutom att tillämpa olika projektledningsverktyg i samband med ett projekt. Kursen utgår främst från exempel från mediebranschen.

Kursinnehåll


- projektledningsmetoder och projekt- och organisationsteorier
- projekt- och produktionsplanering
- Medieprojektets livscykel
- ledning i förhållande till individ, team och organisation
- Projektledarrollen i en föränderlig mediebransch
- styrning och ledning i förhållande till samhälleliga, etiska och vetenskapliga aspekter, inklusive makt och kön
- verktyg för projekt- och produktionsledning
- presentation och idéintroduktion

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se