Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar en djupare förståelse i hur mekanisk provning går till och kunskap om vilka olika typer av mikroskop som finns på marknaden samt hur dessa används, vilken provberedning som behövs samt hur dessa används.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkänd kurs: MT108A - Materialteknik 7,5 hp

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt