Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar en djupare förståelse i hur mekanisk provning går till och kunskap om vilka olika typer av mikroskop som finns på marknaden samt hur dessa används, vilken provberedning som behövs samt hur dessa används.

Kursinnehåll

Kursen innehåller en teoretisk del och en laborativ del.

Den teoretiska delen består av:

- provdragnings- och provtrycksutrustningar
- mätning av mekaniska egenskaper
- provberednings- och provframställningsmetoder
- introduktion till de olika metoderna för materialkarakterisering, samt överblick och historik kring utrustning och analysmetoder inom materialteknikområdet
- svepelektronmikroskopi och transmissionselektronmikroskopi
- atomkraftsmikroskopi
- röntgendiffraktion
- spektroskopiska analysmetoder

Den laborativa delen består av:

- hårdhetsmätning på olika material
- elasticitetsmätning på olika material
- provberedning och tillverkning av kutsar
- hantering och provbedömning med ljusmikroskop
- riskanalys och säkerhet i laborativ verksamhet med farlig vara
- demonstration av svepelektronmikroskop (SEM) och atomkraftsmikroskop (AFM)

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkänd kurs: MT108A - Materialteknik 7,5 hp

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se