Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper inom omvårdnad. Kursen syftar också till att studenten självständigt genomför ett examensarbete baserat på forskningsprocessens alla delar och som reflekterar förmåga och färdighet i att kunna beskriva samband och relation mellan forskning, beprövad erfarenhet och yrkesutövande.

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper inom omvårdnad. Kursen syftar också till att studenten genomför ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Examensarbetet baseras på forskningsprocessens alla delar och reflekterar förmåga och färdighet att kunna beskriva samband och relation mellan forskning, beprövad erfarenhet och yrkesutövande.I kursen ingår en fördjupning av forskningsprocessen och olika metoder för insamling och analys av data behandlas. Därutöver behandlas forskningsetiska aspekter, och även vikten av ett kritiskt analytiskt förhållningssätt och akademiskt skrivande.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Examen om minst 180 högskolepoäng i huvudämnet omvårdnad alternativt vårdvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng samt godkänd kurs OV712A: Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7,5 hp.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna (HF1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

hsvagledning@mau.se