Kurs inom program, Avancerad nivå
15 hp
Malmö | dagtid | 50%
16 januari 2023 - 2 juni 2023
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö | dagtid | 50%
16 januari 2023 - 2 juni 2023
Ansökningen öppnar 15 september

Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper inom omvårdnad. Kursen syftar också till att studenten självständigt genomför ett examensarbete baserat på forskningsprocessens alla delar och som reflekterar förmåga och färdighet i att kunna beskriva samband och relation mellan forskning, beprövad erfarenhet och yrkesutövande.

Denna kurs ges som del av program:

Omvårdnad, masterprogram

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Examen om minst 180 högskolepoäng i huvudämnet omvårdnad alternativt vårdvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng samt godkänd kurs OV712A: Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7,5 hp.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (så kallad temperaturtagning) gör efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna på schemalagd tid. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet skriftligt och muntligt till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vi nästtillkommande kurstillfälle.

Kontakt