Kurs inom program, Avancerad nivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 50%
16 januari 2023 - 24 mars 2023
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö | dagtid | 50%
16 januari 2023 - 24 mars 2023
Ansökningen öppnar 15 september

Om kursen

Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper om forskningsdesign inom paradigmen postpositivism och pragmatism samt deras filosofiska och vetenskapsteoretiska utgångspunkter med särskilt fokus mot hälso-och sjukvårdsforskning utifrån perspektiven medicinsk vetenskap och vårdvetenskap. Studenten ska även tillägna sig kunskap om etablerade ramverk för komplexa interventioner och olika forskningsdesigns plats inom dylika ramverk. Kursen syftar även till att studenten erhåller grundläggande förståelse för statistiska begrepp. Dessutom syftar kursen till att studenten fördjupar sin kunskap och färdighet i akademiskt skrivande och sin förmåga att formulera relevanta problemställningar av betydelse för hälso- och sjukvårdsforskning samt tillämpar av ett kritiskt analytiskt förhållningssätt.

Denna kurs ges som del av program:

Omvårdnad, masterprogram

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Examen om minst 180 högskolepoäng i huvudämnet omvårdnad alternativt vårdvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Dessutom krävs att kursen : Forskningsmetodik I (OV712A) 7.5hp eller motsvarande är godkänd.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande samt att resultat av kursvärderingen återkopplas till studenten på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt