Om kursen

Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper om forskningsdesign inom paradigmen postpositivism och pragmatism samt deras filosofiska och vetenskapsteoretiska utgångspunkter med särskilt fokus mot hälso-och sjukvårdsforskning utifrån perspektiven medicinsk vetenskap och vårdvetenskap. Studenten ska även tillägna sig kunskap om etablerade ramverk för komplexa interventioner och olika forskningsdesigns plats inom dylika ramverk. Kursen syftar även till att studenten erhåller grundläggande förståelse för statistiska begrepp. Dessutom syftar kursen till att studenten fördjupar sin kunskap och färdighet i akademiskt skrivande och sin förmåga att formulera relevanta problemställningar av betydelse för hälso- och sjukvårdsforskning samt tillämpar av ett kritiskt analytiskt förhållningssätt.

Kursinnehåll

Kursen behandlar olika forskningsriktningar såsom positivism, postpositivism samt hermeneutik, och deras grundläggande vetenskapsteoretiska och filosofiska begrepp. Forskningsriktningarnas styrkor och svagheter samt tillämpningen av dessa diskuteras, med fokus på att skapa kunskap av relevans för hälso- och sjukvården. Vidare presenteras kvalitativa och kvantitativa forskningsdesigner, inklusive relevanta statistiska begrepp, och forskningsetiska aspekter rörande metoderna introduceras.Etablerade ramverk för komplexa interventioner och relevanta designs för dessa presenteras. Inom ramen för forskningsprocessen ska studenten formulera en problemställning och syfte av relevans för medicinsk och vårdvetenskaplig forskning. Ett akademiskt skrivande som tar sin utgångspunkt i ett kritiskt analytiskt förhållningssätt tillämpas.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Examen om minst 180 högskolepoäng i huvudämnet omvårdnad alternativt vårdvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Dessutom krävs att kursen : Forskningsmetodik I (OV712A) 7.5hp eller motsvarande är godkänd.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna (HF1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

hsvagledning@mau.se