Om kursen

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskap om ledarskap, organisationer, förändrings- och kvalitetsutvecklingsarbete samt relevanta lagar och förordningar. Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sin kunskap och förståelse i pedagogik som handledning och undervisning för att kunna leda arbetet i det interprofessionella teamet. Kursen syftar också till att studenten ska fördjupa sin kunskap om begreppet kulturkompetens och hur detta kan relateras till ledarskap, handledarskap och undervisning.

Kursinnehåll

Kursen behandlar teorier och modeller för ledarskap och organisationer. Dessutom behandlas förändrings- och kvalitetsutvecklingsarbete samt patientsäkerhet som syftar till att stödja ledarskap inom hälso-och sjukvården. Slutligen behandlas den medicinska och vårdvetenskapliga forskningens användbarhet för kunskapsutveckling. Med utgångspunkt från ledarskap och organisation behandlas lagar, styrdokument och riktlinjer samt forskning som är av relevans för sjuksköterskans ledarskap. I kursen behandlas jämställdhet och kulturmedvetenhet utifrån ledarskapet och det interprofessionella teamarbetet.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Examen om minst 180 högskolepoäng i huvudämnet omvårdnad alternativt vårdvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut som föranleds av kursvärderingarna. Resultatet ska hållas tillgängliga för studenterna (HF1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

hsvagledning@mau.se