Tillfällesinformation HT2024

Utlokaliserad fristående kurs, grundnivå

7,5 hp

Malmö | dagtid | 25%

26 augusti 2024 - 15 december 2024

 

Helsingborg | dagtid | 25%

16 september 2024 - 22 december 2024

 

Trelleborg | dagtid | 25%

26 augusti 2024 - 1 juni 2025

 

Anmälan

För anmälan och mer info vänligen kontakta vfu samordnare i din kommun.

Om kursen

I kursen får du möjlighet att utveckla din förmåga att handleda lärarstudenter och bedöma deras yrkeskunnande. Tillsammans med övriga kursdeltagare diskuterar du handledarens olika roller och hur olika samtalsmetoder och handledningsstrategier kan användas och problematiseras. I kursen behandlas hur olika nivåer av yrkeskompetens kan identifieras och bedömas. I kursen ges du möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera både formativ och summativ bedömning.

Kursinnehåll

I kursen problematiseras och diskuteras handledarens roll, olika samtalsmetoder och handledningsstrategier samt dess konsekvenser. För att synliggöra relationen mellan teoretiskt och praktiskt yrkeskunnande analyseras undervisningssituationer med hjälp av didaktisk analys. I kursen behandlas vad som kännetecknar lärarkvalitet och yrkeskunnande. Kursdeltagarna ges möjlighet att diskutera formativa bedömningspraktiker i handledningsprocessen.

 

Behörighetskrav

Yrkesexamen för undervisningssektorn.

Kurslitteratur

Gerrevall, Per (red) (2017). Att bedöma lärarkvalitet: skicklighet, lämplighet & kompetens. Stockholm: Natur & Kultur (s. 31- 40, 77-90, 107-136, 192-230) (98 s).

Lauvås, Per & Handal, Gunnar (2015). Handledning och praktisk yrkesteori. (3. uppdaterade uppl.) Lund: Studentlitteratur. (431 s).

Maltén, Arne. 1998. Kommunikation och konflikthantering: en introduktion. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 1-3 (63 s).

Sträng, Monica. (red.). 2005. Samspel för lärande. Didaktiskt redskap för professionella lärare. Lund: Studentlitteratur. Inledningen samt kap. 3 och 4. (70 s).

Øiestad, Guro (2005). Feedback. (1. uppl.) Malmö: Liber. (140 s).

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Malmö Dagtid 25%

Vellinge Dagtid 25%