Om kursen

I den här kursen diskuterar vi aktuell forskning i relation till sexualupplysning och didaktik när det gäller sexualitetsfrågor utifrån olika perspektiv och olika verksamhetsområden. Vårt fokus är sexualitet i ett livsloppsperspektiv. Kursen ger kunskap om teorier, modeller och metoder för sexualupplysning och sexualitetsundervisning. Under kursen fördjupar sig kursdeltagarna utifrån önskad inriktning exempelvis inom skola eller hälso-och sjukvård.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper om sexualupplysande arbete och didaktik gällande sexualitetsfrågor, framförallt i skola och inom hälso-och sjukvård. Vidare ger kursen ökad kunskap om sexualitetens roll under hela livet utifrån aktuell forskning, och en ökad beredskap för sexualundervisning i olika verksamheter. I kursen presenteras teorier, modeller och metoder för arbete med sexualundervisning med olika målgrupper inom olika verksamhetsområden. Kursen diskuterar aktuell forskning gällande sexualitet utifrån ett livsloppsperspektiv, sexuell hälsolitteracitet, kommunikativa processer och färdigheter kopplat till sexualitetsfrågor.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) såsom socionom-, sociala omsorgs-, sjuksköterske-, psykolog- läkar- eller lärarprogrammet, alternativt från andra vårdinriktade eller pedagogiska program.

Förklarande tillägg

Detta förkunskapskrav syftar till att fånga upp kunskaper och färdigheter som tillägnas genom studier och arbete/praktik med människor i professionella relationer som exempelvis patient/vårdare, klient/behandlare och/eller elev/lärare.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

hsvagledning@mau.se