Om kursen

Kursinnehåll

Kursen ger fördjupad kunskap om sexualitet och sexuell och reproduktiv hälsa i ett samhälle präglat av migration och superdiversitet. I kursen diskuteras föreställningar om jämställdhet och jämlikhet i relation till olika normsystem och strukturella förhållanden som berör sexualitet och sexuell och reproduktiv hälsa. Kursen behandlar även begrepp och teorier om migration vilka kan tillämpas för att belysa och förstå hur olika normsystem som berör sexualitet samexisterar, utvecklas och kan hamna i konflikt med varandra.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) såsom socionom-, sociala omsorgs-, sjuksköterske-, psykolog-, läkar- eller lärarprogrammet, alternativt från andra vårdinriktade eller pedagogiska program.Förklarande tilläggDetta förkunskapskrav syftar till att fånga upp kunskaper och färdigheter som tillägnas genom studier och arbete/praktik med människor i professionella relationer som exempelvis patient/vårdare, klient/behandlare och/eller elev/lärare.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt