Presentation

Malin Ideland är vicerektor för forskning och forskarutbildning vid Malmö universitet. Hon är även professor i utbildningsvetenskap och docent i etnologi.

Malin Ideland forskar och undervisar om kommersialisering av skolan. Hur kommer det sig att kommersiella företag har fått en så viktig roll i den svenska skolan? Vad får det för konsekvenser för vår syn på utbildning, kunskap, lärare och elever? Ett viktigt resultat från forskningsprojektet Utbildning AB. En studie av villkor för, och konsekvenser av, edu-prenöriellt engagemang i svensk skola är att retorik om en skola i kris och i behov av förändring möjliggör för kommersiella aktörer att få plats i verksamheten. Kris-retoriken gör att den kommersiella sektorn framstår som både effektivare och roligare än den offentliga. Ett annat resultat handlar om IT-industrins drömmar om att förändra lärarrollen i enlighet med deras egna ideal.

Malin Ideland forskar även om forskning, och undersöker bland annat vad som betraktas som användbar – och oanvändbar – forskning i skapandet av en skola på vetenskaplig grund. Vad betyder det att olika forskningsinriktningar inkluderas och exkluderas i arbetet för en bättre utbildning? Glöms viktiga frågor bort, och vem bestämmer vad som är viktigt? Ett viktigt resultat är att skolans marknadslogik filtrerar vad som ses som god forskning.

Miljö och hållbarhet är ett tredje tema i Idelands forskning. Bland annat har hon studerat hur föreställningen om vem som lever miljövänligt är starkt knutet till normer för svenskhet, vithet och medelklassighet. I samma projekt, Det KRAV-märkta barnet, undersöktes vad det betyder att barn och unga görs till ansvariga för globala hållbarhetsfrågor. Hon har även undersökt matavfalls och avloppsvattens omvandlingar till biogas och biogödsel, och hur sopor tilldelas ekonomiskt och kulturellt värde – men också att problem uppstår i dessa värdeomvandligar. Detta studerades i projektet Soparbete i hållbarhetsekonomin.

Ideland är vetenskaplig ledare för forskarskolan Utbildning, Lärande och Globalisering samt handleder doktorander.