Forskningsplattformen Child Health and Equity, CHEque, initierar tvärvetenskaplig forskning med fokus på barn i utsatta situationer och miljöer, i avsikt att beskriva, jämföra och förnya kunskap och interventioner för en jämlik hälsa och jämlika livsvillkor för barn.

Vår forskning

De flesta barn i Sverige har en god hälsa, men samtidigt rapporteras att allt fler barn uppvisar sårbarhet, utsatthet och psykiska problem. Hälsan påverkas av många faktorer i barnets omgivning, t ex ekonomi, migration eller förälderns hälsa och sociala livsvillkor. Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till bästa möjliga nivå av hälsa.

I denna plattform utgår vi ifrån en vidare definition av begreppet hälsa, där även sociala faktorer på individ-, familje- och samhällsnivå inkluderas. Forskning inom forskningsplattformen baseras på tre grundläggande perspektiv: ett barnrättsperspektiv, ett deltagarbaserat perspektiv och ett tvärvetenskapligt perspektiv. De forskningsprojekt som inkluderas i forskningsplattformen fokuserar på hälsofrämjande innovation i samarbete med utsatta barn, med familjer och med barn som närstående.

Forskare