Fakta

Kontaktperson:
Ann-Sofie Ek
Finansiär:
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Eva Elmerstig
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • Skånes universitetssjukhus
Projektperiod:
19 januari 2017 - 19 januari 2025
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Internationell forskning indikerar att förvärvade hjärnskador kan påverka sexualitet, och att sexuell rehabilitering bör inkluderas i hjärnskaderehabilitering. Själva hjärnskadan kan medföra förändringar för sexualiteten, men även förändringar som hjärnskadan medfört avseende de fysiska, kognitiva och sociala områden kan bidra till sexuella förändringar. Direkta sexualfunktioner som lust, upphetsning, ejakulation och orgasm kan påverkas. Men även andra indirekta sexuella förändringar kan uppträda efter en hjärnskada. Trots att internationella studier kommit fram till att sexuell rehabilitering är viktigt vid hjärnskaderehabilitering, så saknas det evidens för praktiska riktlinjer. Därmed kan behoven bli förbisedda. Det förefaller finnas en kunskapslucka, då det heller inte finns några aktuella svenska studier om sexualitet efter förvärvad hjärnskada.

Projektet består av fyra delstudier, där de två första delstudierna genomförs utifrån material från en enkätstudie och de två sista delstudierna planeras bli kvalitativa studier. Den enkät som används är specifikt utvecklad för denna studie, och har distribuerats till personer som genomgått hjärnskaderehabilitering i Sverige. Enkätstudierna berör både hur deltagarna upplevt att sexuallivet eventuellt förändrats efter hjärnskadan, hur de hanterat eventuella förändringar, samt om de har erfarenhet av sexualrådgivning i samband med rehabiliteringen.

De kvalitativa studierna planeras bli en fokusgrupp studie med personal inom rehabiliteringsmedicin, samt en studie bestående av enskilda intervjuer med verksamhetschefer. Med dessa studier vill vi få en förståelse för hur personal erfarit behov av sexualrådgivning till patienterna, och deras reflektioner kring möjligheter och hinder för detta inom rehabiliteringen. Genom intervjustudie med verksamhetschefer vill vi få en förståelse för om och hur de kan se strukturella möjligheter och hinder för att inkludera sexualrådgivning i hjärnskaderehabiliteringen.