Om EU:s asylbyrå får avgöra asylärenden kan hanteringen bli mer rättssäker och likartad bland medlemsländerna. Det menar forskaren Johan Ekstedt som i en ny avhandling föreslår ett större mandat för myndigheten.

Byrån arbetar redan för att EU:s asylsystem ska tillämpas mer likvärdigt i de olika medlemsländerna. The European Union Agency for Asylum (EUAA) gör utbildningsinsatser för nationella handläggare, bistår med bedömningar på plats och kontrollerar ID-handlingar. Rekommendationer i asylärenden överlämnas sedan till en nationell handläggare som fattar det formella beslutet. På grund av tids- och resursbrist följer de nationella handläggarna ofta förslaget, enligt Johan Ekstedt.

Som i alla andra organisationer som gör något komplicerat finns det ett gap mellan hur det är tänkt att fungera i teorin och faktiskt gör på marken

Johan Ekstedt

– EU:s ramverk betonar vikten av en rättssäker och noggrann asylutredning, att man ska vända på varje sten så den asylsökande får korrekt beslut. På grund av resursbrist blir istället dock fokus på att ta många beslut snabbt, säger Johan Ekstedt.

Frustrerade handläggare

I avhandlingen om asylbyrån och dess arbete har han intervjuat många handläggare som är frustrerade över att man inte alltid lever upp till det etiska ramverk som EUAA ska följa.

– Som i alla andra organisationer som gör något komplicerat finns det ett gap mellan hur tänkt fungera i teorin och faktiskt gör på marken, säger Johan Ekstedt.

I sig är det alltså inte så konstigt, menar han. Men när det kommer till asylfrågor så är det extra känsligt eftersom konsekvenserna för den som får avslag blir så stora. En EUAA-handläggare som under en asylutredning får vetskap om att en flykting utsatts för kränkande behandling kan inte ta frågan vidare, då ärendet är underordnat nationella myndigheter. Bland annat därför menar Ekstedt att asylbyrån bör få starkare mandat.

– Om man ges ett ännu starkare mandat, eventuellt till och med formell beslutsrätt i asylärenden, kan man också ställas till svars. Om det begås oegentligheter eller görs fel i besluten kan EUAA i dag säga de inte fattat beslutet, och nationella myndigheter kan hänvisa till att de inte gjort utredningen. Ansvarsfördelningen oklar, säger Johan Ekstedt.

Skulle kunna ge snabbare handläggning

En EU-gemensam myndighet som har större ansvar skulle kunna omfördela och tillsätta handläggare på olika platser mycket snabbare. Det skulle kunna leda till mer respekt för mänskliga rättigheter, större tydlighet och mer solidaritet mellan medlemsländerna i asylärenden.

– Och, hävdar jag, hanteringen skulle sannolikt bli mer effektiv. Ett problem nu är att ena månaden kommer många asylsökande till Lesbos, nästa till Kanarieöarna, och den tredje till Italien.

Svårsålt förslag i dagsläget
Johan Ekstedt ser själv i dagsläget att ett starkare mandat till EUAA är politiskt svårsålt, framför allt nu efter EU-valets högervindar. Men han målar upp möjligheten som medges av Lissabonfördraget att vissa medlemsländer går före – som man gjorde med införande av euron- med ett mindre antal medlemsstater. Dagens system är så dysfunktionellt att man måste utreda alla möjliga lösningar.

– Man kan sätta olika nivåer– börja med ett inre lag som tillsammans gör mer än andra. Det skulle vara en uppenbar fördel för vissa länder, som Grekland och Italien, säger Johan Ekstedt.
– Oavsett vilket mandat EUAA får så kommer byrån att bli viktigare och större. Den har gått från att vara en väldigt liten myndighet till en stor med många anställda, säger han.

 

Fakta: Under the hood of the European Union Agency for Asylum

Avhandlingens fyra artiklar täcker fyra olika forskningsfrågor. Den första artikeln är en undersökning av hur Europiska asylbyråns officiellt formulerade värderingar tolkas av myndighetens personal och hur myndighetens praxis överensstämmer med dessa värderingar. Den andra artikeln är en fallstudie om hur handläggares handlingsutrymme skiljer sig i systemet med Europiska asylhandläggare jämfört med asylprocesser där enbart nationella medlemsstaters asylhandläggare är involverade. Den tredje artikeln undersöker EUAA:s arbete med att utveckla byråkratiska instrument som kan användas av medlemsstaternas myndighetspersonal. Den fjärde artikeln undersöker hur asylbyrån kan utvecklas i framtiden.

Under the hood of the European Union Agency for Asylum: A study of bureaucratic structures, institutional arrangements and frontline caseworkers.