För att stärka integrationen kan fokus inte enbart ligga på individen eller den nationella politiken. Man måste även se till organisationer och verksamheter. Det menar forskaren Erica Righard som skrivit en rapport för Tillväxtkommissionen i Malmö stad.

Tillväxtkommissionen är en oberoende kommission med uppgift att analysera förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö och ge rekommendationer framåt. Erica Righard har på uppdrag av kommissionen gjort en kunskapsöversikt över vad forskningen kan bidra med till integrationsarbetet i städer som präglas av en migrationsdriven mångfald, som Malmö.

Städer utan en tydlig majoritetsbefolkning

Idag är det fler malmöbor som har någon form av migrationsbakgrund än som inte har det. Denna utveckling har gett upphov till en debatt kring integration. Forskningsområdet superdiversitet används för att beskriva städer utan en tydlig majoritetsbefolkning. Superdiversitet sätter fokus på olikheten inom olikheten.

Att kunna många språk har hög status, samtidigt trycks språkresurser undan i andra sammanhang.

Erica Righard

Det handlar enligt Erica Righard om hur olika variabler, också inom en och samma migrantgrupp, formar social differentiering och ojämlikhet. Ibland är skillnaderna inom en viss migrantgrupp avsevärda. Här menar därför Erica Righard och andra forskare att integrationsfrågan måste vidgas; den kan inte utgå från eller begränsas till vissa grupper av migranter. Som ett av sina förslag för hon därför fram behovet av att ”synvända” – anlägga ett annat synsätt på integration, som handlar om integration i samhället; hur man får samhället att hänga samman i alla sina delar.

– Vi behöver vända på perspektivet och se hur verksamheter och organisationer – skola, arbetsplatser, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, sjukvården – bemöter invånarna och verkar för ökad jämlikhet och stärkt integration i samhället, säger Erica Righard, biträdande professor vid Institutionen för socialt arbete och forskare vid Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM), Malmö universitet.

Se mångfalden i ett resursperspektiv

Mångfalden behöver ses som en resurs, menar Erica Righard. Det kan handla om att vid områdesförnyelser av bostadsområden engagera de boende och att förändra inifrån för att undvika spänningar mellan olika grupper av invånare. Ett annat område är hur arbetsplatser arbetar med mångfald, hur de rekryterar och hur tjänster utformas och genomförs.

– Vi vet att det finns diskriminering på arbetsmarknaden. Om människor ska kunna utvecklas på sin arbetsplats och deras potential tas tillvara, måste det finnas strategier för det. Det sker inte automatiskt och här behöver många arbetsgivare stöd, säger Erica Righard.

På liknande sätt menar hon att det finns en missad resurs i alla de språk som talas i Malmös skolor. Forskning visar att när man använder barnens samtliga språkresurser i klassrummet, så gynnas lärandet.

– Det är så motsägelsefullt. Att kunna många språk har hög status, samtidigt trycks språkresurser undan i andra sammanhang, säger Erica Righard.

Befolkningsstatistik är inte heltäckande

Svensk befolkningsstatistik visar födelseland och medborgarskap, men enligt personuppgiftslagen (PUL) är det olagligt att föra statistik gällande etnicitet, hudfärg eller religion. Att Sverige inte samlar in sådan jämlikhetsdata försvårar enligt Erica Righard förståelsen av jämlikhetsaspekter och diskriminering som berör migrationsdriven olikhet.

– Vi måste kunna diskutera detta på ett kvalificerat sätt. Anonymiserade enkäter kan vara en metod. Vi måste undersöka om och i sådana fall hur sådan data kan ge en större förståelse för hur ojämlikheten ser ut och hur den kan motverkas. Frågan är inte enkel, men vi kan inte bara slå bort det direkt, säger Erica Righard.

Text: Magnus Jando

Fakta om Tillväxtkommissionens arbete:

Tillväxtkommissionen är en oberoende kommission med uppgift att analysera förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö och ge rekommendationer framåt. Målet med Tillväxtkommissionens arbete är att ge kommunstyrelsen i Malmö ett analytiskt och vetenskapligt grundat underlag med förslag för att på medellång och lång sikt förbättra stadens förutsättningar för en inkluderande och hållbar tillväxt. I kommissionen sitter handplockade experter – kommissionärer – från akademin och näringslivet i Sverige och Danmark.