Malmö universitet får 4,8 miljoner kronor för att skapa en forskningsmiljö som ska utveckla utbildningar, metoder och kunskap som bidrar till tryggare och säkrare polisiära utryckningsförare.

Den vanligaste dödsorsaken för poliser under tjänsteutövning är trafikolyckor och under 2020 uppgick kostnaden för skador på polisfordon till 100 miljoner. Det blir också allt vanligare med både prejningar och riskfyllda efterföljningar till följd av att färre bilar stannar på polisens tecken. Traditionellt har den polisiära förarutbildningen genomförts enbart i riktig polisbil, men bilkörning i riskfyllda miljöer är resurskrävande att träna på. Endast en liten del av poliserna har genomgått praktisk utbildning och ännu färre har möjlighet att träna återkommande på riskfyllda tjänsteåtgärder.

Simulatorer används som pedagogiskt verktyg inom flera andra utbildningar som involverar körförmåga. Men polisutbildningen vid Malmö universitet är först i Norden att erbjuda simulatorundervisning som en del av den polisiära förarutbildningen. Inom grundutbildningen har körsimulatorer testats parallellt med forskning, för att avgöra om de kan utgöra ett komplement till undervisning i bil i trafiken. Resultatet visade tydligt att det inte spelade någon roll på vilket sätt studenterna fick sin undervisning, via simulator eller polisbil, eftersom utfallet på examinationerna var likvärdiga.

– Vi ser stora vinster i att komplettera undervisning i bil med simulatorbaserad undervisning, både när det gäller det pedagogiska och resurserna, såväl personella som ekonomiska, säger Martin Larsson, polis och lärare på polisutbildningen.

Ny forskningsmiljö och bättre simulatorer

Genom Malmö universitets fundraisingarbete får Enheten för polisiärt arbete nu ta emot en donation på ca 4,8 miljoner kronor. Pengarna går till att etablera en forskningsmiljö där fortsätt forskning om körsimulatorer i polisutbildningen kan genomföras. Donationen kommer också att finansiera nya inköp och underhåll av simulatorer samt utveckling av mjukvara.

– Ju mer komplexa övningar som ska tränas desto mer verklighetstrogna behöver simulatorerna vara. Dessa pengar ger oss möjlighet att investera i simulatorer med hög grad av fidelitet i form av rörelseplattform, VR, autentisk stol och ratt. Liknande träning används av racerförare och därför tror vi att detta kan göra skillnad, säger Caroline Mellgren, forskare och föreståndare för Enheten för polisiärt arbete.

Möjliggör samverkan och livslångt lärande

Målet är att utveckla säkra övningsmiljöer för riskfyllda moment. Simulatorerna ska bland annat användas inom grundutbildningen till polis, samt inom andra ämnen där studenterna tränar på olika slags ingripanden integrerat med att köra bil och att använda radio och taktiskt samband.

– Det är inte bara polisen utan även andra blåljusorganisationer som insett fördelen med att träna i säker miljö för att sedan agera säkrare och bättre i verkliga situationer. Ambulanssjukvården i Stockholm har införskaffat likadana simulatorer för just körträning. De har kontaktat oss för att kunna komma hit och titta, berättar Martin Larson.

Framtagandet av utbildningen kommer att ske i samverkan med Polismyndigheten och yrkesverksamma poliser får möjlighet till vidareutbildning och säker mängdträning på svåra, riskfyllda och kostsamma manövrar med Malmö universitets simulatorer, för att främja livslångt lärande och hålla kunskaperna färska.

Text: Hanna Svederborn