Föräldrar vill att barnen i förskolan förbereds på verkliga livets matematik och förskolan i sin tur vill göra barnen redo för skolans ekvationer. Både förskola, hemmen och forskarvärlden behöver bli bättre på att samarbeta och förstå varandra, visar ny forskning.

Dorota Lembrér, lektor i matematikens didaktik, forskar på föräldrasynen på matematikundervisningen i förskolan och ser att samarbetet mellan förskola och föräldrar kan utvecklas. Framför allt behöver komplexiteten i frågan synliggöras, visar hennes senaste forskning.

Även om läroplanen betonar samarbete mellan förskola och hemmet, finns det inget uttalat krav på att förskolans matematik skall tas med hem. Förskolan frågar ofta föräldrar vad för matematikövningar de gör hemma. Svaret från föräldrar är ofta att de gör många olika matematiska aktiviteter med barnen, aktiviteter som förskolan behöver bli bättre på att ta tillvara. Det behövs ett samarbete, ett givande och tagande för att samarbetet mellan hem och förskola inte blir för ensidigt för barnens matematiklärande.

– Där finns mycket potential. Nu är det för mycket envägskommunikation. Det behöver inte vara negativt men om komplexiteten ska uppfyllas borde det gå åt andra hållet också. Kan man berika förskoleverksamheten med vad som händer hemma blir matematiska aktiviteter mer än att räkna. Den komplexiteten behöver synliggöras, säger Dorota Lembrér.

Behöver verktyg

Dorota Lembrérs forskning visar att pedagogerna vet vad de ska arbeta med samt att samarbetet mellan förskolan och hemmet är etablerat. Detta kan dock fördjupas om pedagogerna ges verktyg för att lyfta föräldrarnas syn på matematik. Det krävs mer än att fråga föräldrarna, de måste ses som kunniga i matematik, oavsett deras förutsättningar.

– I en av mina delstudier ser jag exempel där barn och föräldrar har samlat stenar hemma. Men hur gör förskolan för att ta in det som ett värde? Samarbetet ska fungera åt båda håll. Föräldrar är duktiga pedagoger som kan sina barn, oavsett av vad de gör på jobbet.

Tänker inte på matematiska uträkningar

Föräldrar vill ofta att barnens befintliga kunskap tas tillvara och utvecklas på ett sätt som de har nytta av i sin vardag. Hur många burkar måste barn panta för att kunna köpa en leksak, till exempel. 

– Föräldrar tänker inte så mycket på att barnen behöver kunna ekvationer i femman. Det var överraskande för mig. Vet inte förskolan om det blir inte samarbetet vad det hade kunnat vara.

Dorota Lembrér menar att det inte bara är svårt för förskola och föräldrar att se sin gemensamma roll och barnens behov. För forskare är det nästan omöjligt att komma in i hemmet och studera samspelet mellan barn och vuxna. Forskare behöver ta särskilt hänsyn till val av metod.

– Om vi bara använder interventionsstudier kan vi aldrig få fram föräldraperspektivet. Det är viktigt att synliggöra och få fram föräldrarnas syn på matematik och som forskare måste man vara ödmjuk. Att förstå komplexiteten i att matematiken kan göras på olika sätt är avgörande för förskolepedagoger, förskolledare och förskolärarstudenter, säger Dorota Lembrér.

Text: Marc Malmqvist