Resultaten i PISA-rapporten visar på bred kunskapsnedgång för svenska elever. ”Jag kan inte se några planerade åtgärder som skulle kunna ändra denna utveckling”, säger Anders Jakobsson, professor vid Malmö universitet.

PISA är en internationell studie som mäter 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturkunskap. Resultaten för 2022 presenterades under tisdagen och visar en nedgång på många områden för svenska elever jämfört med 2018.

– ­Det är en deprimerande bild som följer ett mönster som vi har sett under lång tid, en nedgång i princip i samtliga ämnen. Under 80- och 90-talen hade vi en världsledande skola, både resultatmässigt men också i att kompensera den socioekonomiska bakgrunden hos eleverna. Vi saknar en målbeskrivning och visioner om hur vi ska komma tillbaka till en sådan position. Varken politiker eller Skolverket kan ge den bilden, säger Anders Jakobsson, professor i pedagogik vid Malmö universitet.

De svenska resultaten är i matematik och läsförståelse är tillbaka på samma nivå som bottennoteringen 2012.

­– En av de allvarligare sakerna är att ungefär en fjärdedel av eleverna presterar under godkänt. Jag ser det som oerhört allvarligt för ett modernt kunskapssamhälle. Det kan få viktiga effekter i det svenska samhället i framtiden.

Fortsatt minskad likvärdighet

Skolverket pekar på pandemin som en trolig orsak till de försämrade resultaten. De ser också de stora skillnader mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund där elever med lägre socioekonomisk bakgrund presterar sämre.

– Utvecklingen med minskad likvärdighet har inte förändrats. Man kan peka på att pandemin troligen har någon effekt men det tycks inte vara annorlunda i Sverige jämfört med andra länder eftersom vi höll skolorna öppna mer än i andra länder. Jag har sagt samma sak sedan 2009, man måste göra något åt den ökande skolsegregationen om man vill lösa problemet. Länderna med högst resultat har också väldigt låg skolsegregation, säger Anders Jakobsson.

PISA 2022 (Skolverkets webbplats)

Text: Marc Malmqvist